• تقویت رگهای خونی و سیستم قلبی عروقی
  • جلوگیری از سرطان تخمدان و خون
  • خون ساز، اشتهاآور و مغذی
  • تقویت کننده نیروی جوانی
  • تقویت مو و رفع سردرد
  • التیام دندان درد